Výsledky vyhľadávania pre: Array

       7 elementov rozvoja™    Obchod      Košík: 0ks :: 0,00 €    Kontakt    Veľkoobchod     
       Zmysly
   
     Hrubá motorika    Jemná motorika    Stálosť predmetov    Reč a komunikácia    Poznávanie
   
     Emocionálna inteligencia     

  Reč a komunikácia

  Reč a komunikácia a prvý rôčik:


  Rečové schopnosti dieťatka sa roz-víjajú od narodenia až do štyroch rokov.
  Rečou sa označuje schopnosť používať súbor signálov a kódov s cieľom vyjadriť myšlienky a pocity.

  Logo Tiny Love
  Kolotoč nad postieľku s projektorom - Magická noc
  59.12 €
  Táto schopnosť odlišuje ľudí od ostatných cicavcov a zároveň je našou najrozvinutejšou a intelektuálne najvyvinutejšou schopnosťou. Reč nám umožňuje chápať svet okolo nás, vyjadrovať naše myšlienky a pocity ostatným, zdieľať spomienky a tiež plány do budúcnosti. Na svet prichádzame s vrodeným pudom komunikovať.

  Komunikovať môžeme toľkými spôsobmi, koľko máme pocitov – napríklad letmým pohľadom, úsmevom, plačom, jemnými či prudkými dotykmi, výrazom tváre alebo slovami... Komunikovať teda môžeme celým telom (reč tela), avšak toto je stále iba časť mnohých foriem komunikovania, ktoré ľudia využívajú.

  Prvý rozhovor dokáže s vami viesť novorodenec vďaka schopnosti neverbálne komunikovať. Od najrannejšieho štádia dieťatko komunikuje rôznymi formami plaču, smiechu, úsmevov, a v polovici prvého roka už aj gestikuláciou alebo inými znakmi. Kým dieťatko vysloví svoje prvé slovo, dokáže vyjadrovať svoje pocity pohybom – napríklad, ak si žiada ísť na ruky, dvíha rúčky smerom k vám, alebo, ak už nie je hladné, odvracia hlavičku a pod.

  Schopnosť vyjadriť sa verzus schopnosť vnímať
  Je dôležité uvedomiť si, že schopnosť vyjadriť svoje pocity je len jednou stránkou komunikácie. Nemenej dôležitá je schopnosť prijať alebo vnímať vyslané signály, resp. pochopiť, čo nám osoba vyjadruje. Neskôr pribudnú ďalšie spôsoby vyjadrovania a vnímania, a to čítanie a písanie.

  Najprv sa naučí dieťatko vnímať
  Logo Tiny Love
  Super deka - Lúka
  45.42 €
  Schopnosť prijať informáciu predchádza schopnosti rozprávať, a práve počas prvých mesiacov života je schopnosť prijímať informáciu (vnímať) oveľa lepší ukazovateľ, ako verbálne prejavy. Možno si položíte otázku - Ako potom vieme, čomu dieťatko rozumie, keď stále nevie rozprávať? Môžete napríklad zistiť, či dieťatko rozlišuje rôzne zvuky podľa toho, ako na ne reaguje. Môžete sa ho spýtať, kde je jeho obľúbená hračka, a keď ukáže prstíkom, je to znamenie, že vašej otázke rozumelo. Ak reaguje na vyzvanie - daj / nech sa páči, je to ďalší dôkaz, že informáciu prijalo. Všetky tieto stimuly potvrdzujú, že rečové centrum sa pomaly, ale isto vyvíja od narodenia. Takže, ak budeme hovoriť o rozvoji reči a komunikácie, musíme brať do úvahy ako expresívne (vyjadrovacie) verbálne schopnosti, tak aj schopnosti vnímania, pochopenia a absorbovania informácie.

  Od vyjadrovania plačom až po rozhovor
  Rečové schopnosti dieťatka sa rozvíjajú od narodenia až do štyroch rokov. Vážny a veľmi dôležitý pokrok je prechod od plaču k hrkútaniu a gagotaniu. Koncom prvého roka dieťatko vysloví svoje prvé slovo, a rozumie už niekoľko slov, dokonca jednoduchých viet. Približne v 18 mesiacoch dokáže spojiť dve slová, s cieľom vyjadriť svoju myšlienku, a okolo druhého roka už vie zložiť aj jednoduchú vetu. Prvé vety samozrejme nie sú gramaticky správne a dokonalé. Tento proces dolaďovania trvá približne do štyroch rokov. Potom už dieťa rozumie celej komunikácii a dokáže sa vyjadrovať v zložitých, gramaticky správnych vetách. Samozrejme slovná zásoba sa bude stále zdokonaľovať a rozširovať, ale základný proces rozvoja reči je zavŕšený v štvrtom roku.

  Prvé štyri roky života dieťatka sú preto pre rozvoj reči veľmi dôležité. Výskum, ktorý robili s “deťmi džungle”, ktoré vyrastali bez kontaktu s ľuďmi dokázal, že deti boli schopné opäť rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, len ak boli vrátené do komunity pred dovŕšením piateho roku. Tým deťom, ktoré sa vrátili do civilizácie neskôr, sa možnosť získať komunikačné schopnosti na úrovni úplne zmarila. Zistili, že tieto deti by boli schopné vyjadriť svoje pocity a myšlienky gestami, mimikou, rečou tela, základnými slovami, ale nikdy by nedosiahli vysokej úrovne komunikácie.

  Ako môžete dieťatku pomôcť?
  Logo Tiny Love
  Cestovný kolotoč - Lúka
  25.99 €
  S ohľadom na predchádzajúce je teda zrejmé, že vaša úloha je v procese rozvoja reči a komunikácie dieťaťa veľmi dôležitá. Tieto prvé štyri roky sú pre rozvoj reči a komunikácie skutočne kľúčové, a je preto nesmierne dôležité, aby ste prirodzenou formou v dieťatku rozvíjali schopnosť komunikovať. V každej činnosti, ktorú s dieťatkom robíte máte šancu prispieť k rozvoju jeho reči tým, že mu budete komentovať, čo robíte, či už pri kŕmení, prebaľovaní, kúpaní, spievať pri zaspávaní, opisovať čo vidíte na prechádzke, spievať piesne a čítať rozprávky a samozrejme hovoriť, ako veľmi ho máte radi. Všetky tieto príležitosti sú dôležitým základom pre rozvoj reči a komunikácie bábätka.
     
  0-1m
     
  1-3m
     
  3-6m
     
  6-9m
     
  9-12m
     


  Primárnym mechanizmom, ktorý používa novorodenec na komunikáciu s okolitým prostredím je plač. Rodičov plač dieťaťa zvykne rozrušiť, avšak keď si uvedomíte, že plač je jediný spôsob, akým dokáže dieťatko s vami komunikovať, budete sa na plač pozerať z iného pohľadu. Plač je pre dieťatko životne dôležitý nástroj, ktorým dáva najavo svoje potreby. Dokonca deti, ktoré viac plačú, dosiahnu častejšie uspokojenie svojich potrieb ako deti, ktoré dávajú najavo svoju nespokojnosť miernejšou formou.

  Logo Tiny Love
  Detské Kresielko - Close to Me - LUXE
  142.86 €
  Zatiaľ čo plač je v prvých týždňoch ovládaný reflexmi, postupom času si dieťatko vytvára sofistikovaný repertoár rôznych druhov plaču, ktorými vyjadrí svoje pocity, napríklad upozorní na hlad, nudu alebo únavu. Prenikavý a výrazný plač väčšinou oznamuje bolesť a ťažko si ho zmýlite s inými druhmi plaču. Koncom prvého mesiaca už bude dieťatko brblať a mrmlať, čím vám bude oznamovať, že je spokojné, naopak vzlykaním môže dávať najavo hlad.

  Schopnosť porozumieť je v tomto štádiu síce ešte obmedzená, ale myslenie bábätka vás môže niekedy aj milo prekvapiť. Dieťatko sa napríklad otočí za hlasom svojej matky, avšak hlas cudzej ženy ho nechá ľahostajným. Alebo sústredí svoj zrak na miesto, odkiaľ počulo zvuk, ktorý upútal jeho pozornosť. Už od narodenia sa dieťatko plne sústredí na osobu, ktorá sa mu prihovára, pozerá jej priamo do očí a snaží sa porozumieť slovám. Je to neuveriteľné, ale už v prvom mesiaci dokáže rozlíšiť veľmi podobné slová ako napr. “ba” a “pa”.
  Toto štádium rozvoja detskej reči a komunikácie sa často nazýva “hrkútacie” štádium. Mrmlanie, brblanie, a jemné mäkké zatiaľ nezámerné zvuky sa postupne menia a zámerné hrkútanie.

  Logo Tiny Love
  Kolotoč nad postieľku - Classic - Lesný svet
  51.22 €
  Väčšina zvukov, ktoré dieťatko v tomto štádiu hrkútania vydáva sú predĺžené samohlásky ako “aaaa” alebo “ooo”. V treťom mesiaci je už oveľa komunikatívnejšie, na stimuláciu reaguje intenzívnejšie, a svoju radosť a spokojnosť dokáže prejaviť úprimným smiechom. Koncom tretieho mesiaca naberajú zvuky vydávané dieťatkom aj sociálnu interakciu. Veľmi rado bude hrkútať v prostredí, kde počuje veľa hlasov. Svojimi zvukmi bude akoby “odpovedať“ osobe, ktorá sa mu prihovára. A to je začiatok dialógu. Pričom úplným základom, ktorý sa v tomto štádiu objaví, je detský prirodzený smiech, ako vyjadrenie príjemných pocitov a zároveň dôležitý míľnik v rozvoji komunikácie.

  Schopnosť vnímať je v tomto štádiu meraná schopnosťou rozlišovať podobné zvuky, ako napríklad “ba” a “pa”. V tomto čase je dieťatko vystavené mnohým stimulom, rôznym zvukom z okolia, z domu i z vonku, ale iba dovtedy, kým jeho pozornosť neodpúta prudký nečakaný zvuk, ako napríklad buchnutie dverí, čo ho môže trošku rozrušiť.

  Naopak jemná, príjemná hudba ho upokojuje, a keď počuje ľudské hlasy, robí ho to šťastným. Veľmi citlivo reaguje na známe hlasy, najmä na matkin hlas. Keď je rozrušené a plače niekedy postačí, že počuje hlas matky a ukľudní sa.
  Počas týchto troch mesiacov sa dieťatko učí vyjadrovať svoje pocity zvukmi, najlepšie sa mu to darí spájaním samohlások a spoluhlások, čím vznikajú melodické “gagaga” “kokoko” . Toto džavotanie bude zdokonaľovať jeho komunikačné schopnosti a čoskoro si už trúfne s vami viesť “vážny dialóg”. Zvuky, ktoré tak rado vydáva často súvisia aj s jeho náladou.

  Logo Tiny Love
  Oblúk na kočík - Lesný svet
  30.24 €
  S dosiahnutím prvého polroka už dokáže spájať samohlásky a spoluhlásky do zreteľných slabík, ako napríklad “baba” “papa” , ktoré sa už začínajú podobať na skutočné slová.

  Váš drobček už začína rozvíjať aj neverbálny prejav svojej komunikácie. Na vyjadrenie svojich pocitov, radostí i nešťastia, používa svoje telo. Napríklad, ak niečo veľmi chce, pozerá sa tým smerom a žiadostivo vám naznačuje, aby ste ho tam zobrali, alebo naopak odvráti tvár od niečoho, čo mu nie je príjemné. Už oveľa lepšie ovláda svoj hlas a na vyjadrenie svojich pocitov používa celú škálu tónov.

  Počas tohto obdobia sa zjavne rozvinie schopnosť vnímať. Hoci nie všetkým slovám ešte dieťatko rozumie, dokáže dedukovať ich zmysel na základe tónu, akým k nemu hovoríte. Deti totižto veľmi citlivo reagujú na zmenu tónu a dokonca nahnevaný agresívny tón hlasu ich dokáže aj rozplakať. Naopak, milý, vľúdny hlas ich upokojí a rozosmeje. Známe osoby rozozná už aj podľa hlasu, bez toho, aby ich videlo, naopak neznáme hlasy ho môžu rozrušiť. Približne v šiestich mesiacoch začne vnímať význam niektorých slov. Napríklad, dokáže reagovať na svoje meno tak, že otočí hlavu smerom, odkiaľ prišiel zvuk.
  V druhej polovici prvého roka sa komunikačné schopnosti dieťatka výrazne zlepšia.

  Vyjadrovanie sa formou nekonečného brblania už začína naberať rozmer podobný skutočnej reči. Dokáže meniť tón hlasu a vy podľa intonácie rozoznáte jeho náladu. Koncom tohto obdobia už dokáže napodobňovať zvuky, ktoré počuje. Svoj hlas vie natoľko ovládať, že s úmyslom upútať na seba pozornosť vás dokáže zavolať.

  Logo Tiny Love
  Kolotoč nad postieľku s projektorom - Magická noc
  59.12 €
  V deviatich mesiacoch je už slovný prejav dieťatka oveľa komplexnejší a zahŕňa aj viacslabičné slová. Spájaním a kombináciou rôznych slabík, intonáciou a rôznymi tónmi, rozpúta váš drobček “rozhovor”, ktorý sa nápadne začne podobať na skutočné slová. A tak vám jeho mrmlanie môže znieť ako množstvo otázok, rozprávanie vtipov, či čítanie knižky. Taktiež sa výrazne zlepší jeho neverbálna komunikácia, pretože dokáže už vyjadriť svoje pocity a potreby jednoduchými gestami, ako napríklad dávanie “pá pá” kývaním ruky, ukazovanie na predmet, tlieskanie a mnoho iných.

  V súvislosti s jeho schopnosťou prijímať informácie zistíte, že už rozumie množstvu bežných slov. Dokáže zareagovať na svoje meno, aj keď nevidí osobu, ktorá ho oslovila. Taktiež ho veľmi zaujíma konverzácia dospelých ľudí, aj keď sa ešte nemôže rovnocenne zapojiť. Ale bude ju sledovať aspoň pohľadom, a niekedy vám môže svojim zábavne nedokonalým spôsobom “skočiť” do reči.

  Koncom tohto štádia nastanú v rozvoji reči dramatické zmeny. Dieťatko už zjavne rozumie množstvu slov (pozná mená členov rodiny, alebo rozumie slovám ako napr. voda, mliečko, prikrývka...) a dokonca vie na nich zareagovať. Koncom deviateho mesiaca rozumie približne 20 slov. V tomto období si tiež začne tvoriť súvislosť medzi zvukom, ktorý počuje a objektom, ktorý zvuk vydáva (štekot psíka, zvonenie telefónu a pod.)
  Počas posledných troch mesiacov prvého roka nadobudnú slovné prejavy vášho dieťatka ucelený charakter. V dvanástich mesiacoch začne spájať slabiky do intonačnej reťaze. Keď sa započúvate, môže sa vám zdať, že je práve uprostred dôležitej debaty. Doteraz zvuk, ktorý dieťatko vydávalo sa podobal na hociktorý iný jazyk. Avšak od tohto času sa už “reč” dieťatka začne podobať na materinský jazyk.

  Logo Tiny Love
  Inšpirála s vírom - Červená
  7.00 €
  Približne v dvanástich mesiacoch, vás dieťatko prekvapí prvým naozajstným slovom. Možno sa vám to bude podobať na brblanie, ktoré jeho reči predchádzalo, ale teraz už svojim “slovom” myslí niečo konkrétne, a bude ho používať znova a znova. Tým slovom môže byť napríklad jednoslabičné “ba” (v snahe vysloviť banán, babička) alebo “ko” (koleso, kočík ). Avšak čochvíľa už prekvapí aj viacslabičnými slovami ako napríklad “mama” alebo “tata”.

  Schopnosť vnímať robí v tomto období opäť veľké pokroky a dieťatko už porozumie aj jednoduchej vete, ako napríklad “Prines mi tvoje topánočky”. V dvanástich mesiacoch prudko narastie počet slov, ktorým rozumie a v trinástich mesiacoch je to už približne 17- 97 slov. Je dôležité tiež pozorovať stupeň rozvoja jeho vnímania. Pretože je možné, že dieťatko, ktoré nedokáže ešte povedať žiadne slovo, môže rozumieť väčšiemu množstvu slov ako dieťa, ktoré dokáže vysloviť viac slov.